Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19), a u skladu s člankom 24. Statuta Hrvatskog društva za povijest športa usvojenog na Osnivačkoj skupštini 26. svibnja 2007. godine, Hrvatsko društvo za povijest športa na izvanrednoj sjednici Skupštine održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi
 
STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA POVIJEST ŠPORTA
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Hrvatsko društvo za povijest športa (u daljnjem tekstu: Društvo) je nacionalna kulturno-obrazovna znanstvena i športska udruga koja na dragovoljnoj osnovi udružuje povjesničare i druge fizičke i pravne osobe zainteresirane za istraživanje i popularizaciju povijesti športa.
 
Članak 2.
 
Društvo je povijesni sljednik Hrvatskog društva za povijest športa, utemeljenog 18. travnja 1991. godine u Zagrebu, koje je prestalo s radom 1998. godine.
 
Članak 3.
 
Naziv Društva glasi: „Hrvatsko društvo za povijest športa".
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Društvo koristi i nazive na engleskom jeziku: "Croatian Society for the History of Sport", te na francuskom jeziku: "Societé Croate d'Histoire du Sport". Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi: „HDPŠ“, na engleskom: „CSHS“, a na francuskom: „SCHS“.
Sjedište Društva je u Zagrebu, Pavla Šubića 69.
 
Članak 4.
 
Društvo se može udruživati u druge nacionalne i međunarodne udruge odnosno organizacije te postati članom drugih nacionalnih i međunarodnih udruga odnosno organizacija.
 
Članak 5.
 
Društvo predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika, odnosno druga osoba koju ovlasti predsjednik ili odluči Izvršni odbor.
Društvo u svim poslovima zastupa predsjednik i glavni tajnik, a odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju.
 
Članak 6.
 
Društvo ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv Društva i sjedište, a u sredini pečata nalazi se skraćeni naziv Društva.
 
Članak 7.
 
U Društvu nije dopuštena rasna, etnička, nacionalna, vjerska, politička, spolna i športska diskriminacija, ni kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.
 
Članak 8.
 
Rad Društva je javan.
Javnost rada ostvaruje se izvještavanjem članova Društva i sredstava javnog informiranja o održavanju sjednica i radu Društva, objavom dokumenata i novosti u glasilu Društva i na internetskim stranicama Društva, te na druge prigodne načine.
 
II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI DRUŠTVA
 
Članak 9.
 
Ciljevi Društva su:
- okupljanje, povezivanje, razmjena iskustava i znanja te poticanje suradnje između osoba koje se bave istraživanjima u području povijesti športa te pišu i objavljuju stručne i znanstvene radove kao i knjige i druge publikacije vezane uz povijest športa,  
- promicanje znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada o povijesti športa i olimpizma, 
- poticanje i usmjeravanje mladih u znanstveni i istraživački rad u području povijesti športa, 
- povećanje broja znanstvenih i stručnih članaka, časopisa, knjiga i drugih publikacija u području povijesti športa,
- razvijanje svijesti o dosezima i povijesnom značaju športa u hrvatskome društvu, a poglavito među mladima, športašima te športskim dužnosnicima i djelatnicima,
- širenje i populariziranje povijesti športa
- promidžba tradicije i povijesnog nasljeđa hrvatskoga športa i olimpizma
- širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog pokreta.
 
Društvo djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost, stručni rad i istraživanje; te na području kulture i umjetnosti, kulturne baštine.  
 
Članak 10.
 
U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
- podupire, potiče i promiče znanstveni, istraživački i stručni rad u području povijesti športa i olimpizma,
- surađuje s Hrvatskim športskim muzejom kao temeljnom nacionalnom muzejskom institucijom u području povijesti športa, kao i s drugim muzejima koji prikupljaju i čuvaju građu vezanu uz  povijest športa,
- surađuje s krovnim športskim organizacijama (Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski školski športski savez, Hrvatski akademski športski savez i Hrvatski športski savez gluhih) na promicanju i očuvanju povijesti hrvatskoga športa
- surađuje s nacionalnim športskim savezima i športskim zajednicama u županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama s ciljem promicanja i očuvanja povijesti hrvatskoga športa, a naročito poticanjem osnivanja i djelovanja komisija za povijest športa ili drugih odgovarajućih tijela saveza i zajednica koji će skrbiti o povijesti športa,  
- surađuje s drugim znanstvenim i kulturnim institucijama, ustanovama i udrugama (Hrvatsko društvo olimpijske filatelije i memorabilije, Hrvatska olimpijska akademija, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i dr.) koje djeluju na bliskim područjima,
- organizira znanstvene i stručne konferencije/kongrese, seminare, tribine, okrugle stolove, rasprave i slične skupove lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja, samostalno ili u suradnji s drugim pravnim osobama
- potiče, omogućuje i organizira kontakte među članovima i razmjenu informacija, te stručna i studijska putovanja i obilaske povijesnih lokaliteta 
- izdaje znanstveni i stručni časopis te knjige i druge publikacije o povijesti športa i olimpizma,
- osniva podružnice Društva na lokalnoj i regionalnoj razini koje djeluju kao samostalne pravne osobe te im pomaže u radu,
- stipendira i nagrađuje studente i mlade istraživače za znanstveni i istraživački rad u području povijesti športa,
- potiče i sufinancira izdavanje knjiga i drugih publikacija vezanih uz povijest športa,
- potiče i pomaže u prikupljanju muzejske građe i ostavštine vezane uz šport.
 
Članak 11.
 
U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo surađuje sa srodnim udrugama, športskim muzejima, zbirkama i drugim društvima za povijest športa, te športskim udrugama i povjesničarima športa u zemlji i inozemstvu.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske i inozemstva.
 
III. ČLANOVI DRUŠTVA
 
Članak 12.
 
Članovi Društva mogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi su fizičke i pravne osobe koje se bave istraživačkom, obrazovnom, promidžbenom ili publicističkom djelatnošću u području povijesti športa i olimpizma ili srodnom području, odnosno koje su zainteresirane za povijest športa i olimpizma i aktivno sudjeluju u radu Društva.
Počasni član je fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem izuzetno doprinijela ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Društva odnosno razvoju povijesti športa.
Počasnog člana imenuje i proglašava Skupština Društva.
Društvo vodi Popis članova.
Popis članova vodi glavni tajnik, elektronički i sadrži obavezno podatke o imenu člana, osobnom identifikacijskom broju, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, a za članove pravne osobe i podatke o ovlaštenim osobama za predstavljanje člana i predstavnicima u Skupštini.
 
Članak 13.
 
Fizička i pravna osoba koja želi postati redovnim članom Društva podnosi pisanu pristupnicu.
Redovni član Društva ima pravo sudjelovati u programu i djelatnostima Društva, predlagati i pokretati rasprave o pitanjima iz područja rada Društva, sudjelovati, u skladu s odredbama ovog Statuta, u upravljanju poslovima Društva, te birati i biti biran u tijela Društva.
Počasni članovi pozivaju se i mogu sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja.
Pravne osobe, da bi postali članovi Društva, moraju dostaviti:
- odluku o pristupanju u članstvo Društva,
- odluku u imenovanju predstavnika u Skupštini Društva,
- ispis iz Sudskog registra ili Registra udruga.
 
Članak 14.
 
Redovni član Društva je obvezan pridržavati se Statuta i drugih akata Društva, djelovati na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Društva, izvršavati preuzete obveze, te redovito plaćati članarinu
U javnim nastupima član Društva je obvezan čuvati ugled i interese Društva.
 
Članak 15.
 
Članstvo u Društvu prestaje:
- istupanjem iz članstva,
- isključenjem, ako član svojim djelovanjem suprotno odredbama ovog Statuta nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
- u slučaju smrti.
 
Članak 16.
 
O primanju u članstvo i isključenju iz članstva, u pravilu, odlučuje Skupština Društva.
Fizička i pravna osoba, kojoj je predsjednik Društva na prijedlog redovnog člana Društva uputio pozivnicu za učlanjenje, prima se u članstvo danom potpisivanja Pristupnice.
 
IV. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA DRUŠTVA
 
Članak 17.
 
1. TIJELA I DUŽNOSNICI DRUŠTVA:
1) Skupština
2) Izvršni odbor
3) Predsjednik
4) Potpredsjednici
5) Glavni tajnik
 
1.1. SKUPŠTINA DRUŠTVA
Članak 18.
 
Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Skupštinu čine sve fizičke osobe redovni članovi Društva, kao i po jedan predstavnik pravnih osoba redovnih članova Društva imenovan od nadležnog tijela pravne osobe.
 
Članak 19.
 
Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.
Sjednica Skupštine može biti i izvanredna ili svečana.
Izuzetno, kad se zbog objektivnih i izvanrednih razloga Skupština ne može sastati, članovima Skupštine će se omogućiti sudjelovanje na sjednici putem sredstava elektroničke komunikacije.
 
Članak 20.
 
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine članova Skupštine.
U slučaju nedostatka kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočno najmanje 15 članova, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.
 
Članak 21.
 
Skupštinu saziva predsjednik Društva kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedanput godišnje.
Skupština s prijedlogom dnevnog reda saziva se najmanje 10 dana prije održavanja.
U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili najmanje 15 članova Skupštine upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.
 
Članak 22.
 
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva:
- na temelju pisanog zahtjeva Izvršnog odbora,
ili
- na temelju pisanog zahtjeva najmanje 15 članova Skupštine Društva.
Ako predsjednik Društva ne uputi poziv za izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva Izvršnog odbora, odnosno dostave zahtjeva najmanje 15 članova Društva, izvanrednu sjednicu Skupštine će sazvati sami predlagači koji su podnijeli zahtjev. Izvanredna Skupština može raspravljati samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
 
Članak 23.
 
Skupština:
- donosi Statut, njegove izmjene i dopune,
- utvrđuje politiku i prihvaća program aktivnosti Društva,
- usvaja financijska izvješća Društva,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- utvrđuje visinu članarine za tekuću godinu,
- bira i razrješava predsjednika,
- bira i razrješava dva potpredsjednika,
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora,
- razmatra i prihvaća izvješća o aktivnostima Društva,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine udruge,
- odlučuje o sporu/sukobu interesa među članovima Društva,
- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Društva ako ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug i nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela Društva.
 
1.2. IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA
 
Članak 24.
 
Izvršni odbor Društva (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor) je izvršno i upravno tijelo Društva koje između sjednica Skupštine upravlja poslovima Društva.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Izvršni odbor ima jedanaest članova.
Izvršni odbor čine: predsjednik Društva, dva potpredsjednika Društva, glavni tajnik Društva i sedam članova.
 
Članak 25.
 
Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Društva.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi jedan od potpredsjednika ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik, odnosno odredi Izvršni odbor.
 
Članak 26.
 
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dvaput  godišnje. Sjednica se iznimno može održati putem telefonske veze ili koristeći drugi oblike elektroničke komunikacije.
Sjednice saziva predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika.
 
Članak 27.
 
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.
 
Članak 28.
 
Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su svojim radom povrijedili ovaj Statut ili ne izvršavaju odluke Skupštine.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po istom postupku po kojem su i izabrani Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Društva, Nadzorni odbor ili najmanje osam članova Skupštine Društva.
 
Članak 29.
 
Izvršni odbor:
- utvrđuje prijedlog Statuta,
- donosi druge akte Društva,
- utvrđuje materijale o kojima će raspravljati i odlučivati Skupština,
- bira, na prijedlog Predsjednika, Glavnog tajnika,
- odlučuje o učlanjivanju Društva u međunarodne i druge organizacije i udruge,
- bira i opoziva predstavnike Društva u drugim udrugama i institucijama u čijem radu sudjeluju i predstavnici Društva,
- između dvije sjednice Skupštine može izvanredno imenovati u članstvo Izvršnog odbora do tri člana zbog nepopunjenosti, u slučaju istupanja iz članstva, isključenja ili smrti članova Izvršnog odbora. Ova odluka mora biti podnesena na potvrdu na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
- organizira rad i djelovanje Društva između sjednica Skupštine,
- predlaže financijski plan i financijska izvješća Društva,
- izvršava financijski plan i utvrđuje raspored korištenja sredstava,
- upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Društva,
- imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.
 
1.3. PREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
Članak 30.
 
Predsjednik Društva (u daljnjem tekstu: Predsjednik) je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.
Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno izabran.
 
Članak 31.
 
Predsjednik:
- rukovodi radom Društva, te predstavlja i zastupa Društvo,
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
- skrbi o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
- potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
- naredbodavac je za izvršenje financijskog proračuna Društva,
- predlaže Skupštini izbor dva potpredsjednika,
- predlaže Izvršnom odboru izbor Glavnog tajnika,
- predlaže Skupštini izbor članova Izvršnog odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.
 
Članak 32.
 
Predsjedniku u njegovom radu pomažu potpredsjednici Društva (u daljnjem tekstu: potpredsjednici).
Predsjednik određuje koji od dvoje potpredsjednika će ga zamjenjivati u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
U slučaju da Predsjednik nije imenovao koji od dvoje potpredsjednika će ga zamjenjivati, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dvoje potpredsjednika zajedno može zamjenjivati predsjednika.
 
1.4. GLAVNI TAJNIK DRUŠTVA
 
Članak 33.
 
Društvo ima glavnog tajnika (u daljnjem tekstu: Glavni tajnik). Mandat Glavnog tajnika traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Glavni tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i Predsjedniku.
 
Članak 34.
 
Glavni tajnik:
- obavlja stručne poslove za Društvo
- brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Društva
- skrbi o planiranju i provedbi programa društvenih skupova (tribina)
- vodi Registar članova Društva
- zastupa Društvo
- pomaže u radu Predsjedniku i brine o pravodobnoj pripremi sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, te obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Društva, te po nalogu Predsjednika.
 
2. RADNA TIJELA
 
Članak 35.
 
Izvršni odbor u obavljanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili  za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedine osobe.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.
Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i Predsjedniku.
 
V. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE
 
Članak 36.
 
Imovinu Društva čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari, te druga imovinska prava. Društvo ostvaruje sredstva za rad od:
- članarina i donacija članova Društva
- sredstava iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora
- sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske
- sredstava iz proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave
- prihoda od imovine i prava
- donacija i sponzorstva
- vlastitom djelatnošću, uključujući i gospodarsku djelatnost                                                                                                                                                                                                      
- drugih izvora u skladu sa zakonom.
Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruga može samostalno ili sa drugim pravnim osobama osnovati trgovačka društva i druge pravne osobe.
Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.
Financijsko poslovanje Društva vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari višak sredstava, ona se mogu upotrijebiti isključivo za djelatnost Društva kojom se ostvaruju ciljevi Društva.
 
Članak 37.
 
Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih i drugih poslova Društvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi ili pojedincu.
Poslove iz ovog članka ugovara Predsjednik ili Glavni tajnik Društva.
 
VI. NAGRADE I PRIZNANJA
 
Članak 38.
 
Društvo može dodjeljivati nagrade i priznanja pravnim osobama i pojedincima za zasluge i postignuća u promicanju ciljeva Društva.
Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.
 
VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA
 
Članak 39.
 
Društvo prestaje postojati u slučajevima propisanim zakonom, te u slučaju kada Skupština donese odluku o prestanku rada Društva.
 
Članak 40.
 
U slučaju prestanka rada Društva sva imovina Društva će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom olimpijskom odboru.
Ukoliko je Društvo primilo financijska sredstva iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstva vratit će se u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. 
 
Članak 41.
 
Likvidatora bira Skupština Društva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba.
Likvidator ne mora biti član Društva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga. 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 42.
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta Društva prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine Društva 26. svibnja 2007. godine.
 
Članak 43.
 
Tumačenje Statuta daje Skupština.
U Zagrebu, 30. ožujka 2021.
Predsjednik
                                                                                                             
dr. sc. Dario Škegro